Hình ảnh cập nhật chiều thơ Nguyên Tiêu Tân Mão

Ảnh hoạt động thơ buổi chiều tại Gành Ráng của nghệ sĩ Trần Hoa Khá