Nhớ CLB Xuân Diệu!

By CLB Văn học Xuân Diệu


Viếng Xuân Diệu tại Hà Nội
Phó chủ nhiệm CLB Trần Hà Nam thăm mộ Xuân Diệu

Đã hai tháng rồi tôi chưa tham gia sinh hoạt CLB Văn học Xuân Diệu! Và còn nhiều đợt sinh hoạt nữa vắng mặt không thể tham gia. Xin được ôn vài dòng về CLB gọi là chút tình viễn xứ hướng về anh em.

More...